Obert el Concurs de Pintura Mural de la Massana

 

El Comú de la Massana, per mitjà del Departament de cultura, convoca la primera edició del concurs de pintura mural a la Massana. Aquesta primera edició tracta d’una intervenció pictòrica al mur metàl·lic de les escales de sortida de socors del teatre de les Fontetes , a la part exterior de l’edifici situat a l aplaça de les Fotetes de la Massana.

 

1.Objectiu

L’objectiu d’aquesta intervenció pictòrica és crear punts d’interès cultural alhora que es promociona la creativitat dels artistes participants.

 

2. Participants

Poden participar en el concurs tots els artistes andorrans i/o residents al Principat d’Andorra.

Majors de 18 anys

 

3. Propostes

3.1 Característiques tècniques

· La tècnica emprada és de lliure elecció, sempre que s’adeqüi a la base de l’espai a treballar i que els material emprats siguin resistents a la intempèrie.

 

3.2 Requisits

S’estableixen uns requisits d’obligat compliment per a totes les propostes presentades:

· la temàtica de l’obra és el món escènic.

· Les propostes han de ser inclusives i en cap cas poden tenir contingut discriminatori ni ofensiu.

 · Les propostes han de ser originals i inèdites. No es poden haver presentat en d’altres concursos i no han de suposar una còpia d’altres obres publicades pròpies o d’altres artistes.

 

 3.3 Criteris d’exclusió:

Quedaran excloses les propostes en què es donin les circumstàncies següents:

· Quan incloguin contingut o propaganda de caire racista, sexista, xenòfob, d’apologia del terrorisme, el feixisme o que atemptin contra els drets humans o la dignitat de les persones o dels animals.

· Quan proposin accions no sostenibles.

· Quan emprin un llenguatge o simbologia ofensiva o insultant.

· Quan incompleixin qualsevol altre punt d’aquestes bases.

 

3.4 Criteris de valoració

· Es valorarà l’originalitat i la creativitat de la proposta.

 · L’adequació de la proposta a les característiques del mur a tractar

· Argumentació i justificació de l’esbós proposat.

 

4. Presentació de les propostes

· Cada artista podrà presentar un màxim de 2 propostes gràfiques.

· Per participar, els interessats han de presentar la següent documentació:

  1. Dins un sobre gran sense tancar fent constar a fora del sobre “ Concurs de pintura mural de la Massana”:

Ha d’incloure:

< >L’esbós de la intervenció proposada, adequat a les mesures i el format de l’espai a tractar amb documentació gràfica i en format electrònic. Fotografies o documentació d’anteriors treballs realitzats.Dins un sobre petit tancat (que anirà dins del sobre gran): Dades de l’artista (Nom, cognom, telèfon, correu electrònic, adreça)Fotocòpia del passaport andorrà o de la tarja de residència a Andorra.Currículum

 

· El període d’admissió de les propostes serà del 18 al 29 d’octubre , ambdós inclosos, al servei de tràmits del Comú de la Massana.

 

 

5. Jurat

El Jurat que dictaminarà el projecte guanyador estarà format per artistes de la Capsa i consellers del Comú de la Massana. El seu veredicte serà inapel·lable.

 

6. Premi

El concurs està dotat amb 3.000 €, que inclouen el disseny, el material (de preparació de base de l’espai,  pintura per la realització i capa protectora) i l’execució de l’obra.

El premi es percebrà un cop executada l’obra.

El premi es pot declarar desert en cas que el jurat així ho consideri.

 

7. Drets i deures del guanyador.

El premi comporta l’obligació d’executar l’obra a l’espai convingut.

L’obra artística ha d’executar-se en un termini no superior a un mes, un cop s’hagi publicat el guanyador.

En cas de realitzar accions fora dels espais especificats en l’esbós, sempre que aquestes no hagin estat justificades anteriorment, es penalitzarà el guanyador que haurà d’assumir els costos de rehabilitació de la part afectada.

El premi comporta la cessió al Comú de la Massana de tots els drets d’ús i de reproducció, de distribució i de comunicació pública. Els drets de comunicació s’utilitzaran sempre amb el reconeixement de l’autoria, excepte manifestació en contra del guanyador.

El guanyador podrà fer difusió de l’obra en els seus canals de comunicació privats i les seves xarxes socials, sempre que indiqui el nom del projecte i la seva ubicació.

El guanyador serà l’únic responsable que no existeixin drets d’imatge a tercers que puguin comportar reclamacions posteriors, eximint al Comú de la Massana de qualsevol tipus de responsabilitat sobre aquest aspecte.

 

8. Altres consideracions

La participació en aquest concurs implica l’acceptació de tot el recollit en aquestes bases. L’organització es reserva el dret de regular qualsevol altre aspecte no contemplat en aquestes bases.

8/10/2021