Participació Ciutadana

Núm. 116 any 2023 (26 de setembre de 2023)

Comú de la Massana

 

Ordinació

Ordinació del 21-09-2023 de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal del Comú de la Massana.

Exposició de motius

La Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert suposa un desenvolupament normatiu dels principis del govern obert que permetin a la ciutadania fer arribar a l’Administració pública propostes, suggeriments i opinions sobre qualsevol assumpte en què aquesta sigui competent.

La Disposició final novena d’aquella Llei encomana als comuns que “… incorporin al seu marc normatiu les disposicions contingudes al Títol IV” en referència a l’articulació de les iniciatives reglamentàries populars.

Aquest mandat de desenvolupament normatiu s’ha d’inserir en el que estableix la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns que, modificant l’Article 4.12 de la Llei qualificada de competències dels comuns de 4 de novembre de 1993, deixà el redactat següent:‘

’Article 4

Són competències dels comuns, en el terme de la respectiva parròquia:

(…)

14. L’organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d’actuació dins el marc assenyalat per la Constitució, la Llei, i els usos i costums.”

Aquesta ordinació incorpora les disposicions contingudes en el Títol IV de la Llei 33/2021 del 2 de desembre adaptant així a l’àmbit comunal els articles del seu Capítol segon de la norma legislativa, concretament de l’article 32 a l’article 35, per a permetre i alhora regular la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars.

L’ordinació també estableix una mínima regulació de la participació d’infants i adolescents que el Comú ja tenia anteriorment incorporada a la seva activitat institucional.

En conseqüència, amb la finalitat de deixar assentades les normes d’articulació de les iniciatives reglamentàries populars en l’àmbit comunal, el Comú de La Massana en la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 21 de setembre del 2023, aprova la present Ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal.

Article 1

La participació ciutadana, entesa com el dret dels ciutadans a intervenir de manera directa o indirecta en les polítiques públiques, es pot dur a terme per mitjà de la presentació de propostes, suggeriments i opinions al Comú.

Article 2

D’acord amb el que estableix l’article 33 de la Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, la ciutadania de la parròquia té el dret de presentar a l’Administració pública comunal propostes d’iniciativa normativa de caràcter reglamentari.

Les propostes amb iniciatives reglamentàries populars s’han de referir íntegrament a competències pròpies de l’Administració pública comunal.

Article 3

Les propostes que es presentin al Comú han de tenir el suport d’un nombre de signatures no inferior al 10% del cens electoral comunal.

Article 4

La Junta de Govern del Comú és l’òrgan competent per iniciar el procediment administratiu una volta s’ha rebut una iniciativa reglamentària popular.

Article 5

La Junta de Govern ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la norma, els costos que comportaria, l’oportunitat de la regulació per a l’interès públic i els efectes que produiria sobre el sector i els interessos concernits.

Un cop valorada, el Consell de Comú adopta una decisió favorable o desfavorable dins el termini màxim de tres mesos durant el qual ha d’escoltar l’opinió de la Junta de Govern, sense que sigui vinculant.

L’expedient es resol sempre de forma motivada.

Article 6

La decisió sobre la proposta pot ser objecte de recurs fonamentat en la vulneració dels elements reglats aplicables a l’exercici del dret d’iniciativa reglamentària popular.

Article 7

No es poden presentar ni convocar propostes reglamentàries populars:

a) Dins els períodes que transcorrin entre: La convocatòria d’eleccions comunals i els seixanta dies naturals posteriors a la presa de possessió del mandat comunal.

b) Ni, entre la convocatòria i la celebració d’un referèndum dels previstos per la normativa aplicable quan es refereixi a la matèria objecte del procés participatiu de què es tracti.

Article 8

D’acord amb el costum comunal es promou la participació dels infants i adolescents de la parròquia mitjançant la posada en marxa de comissions i Consells de Comú específics.

El Consell d’Infants es composa dels representants de les escoles de la parròquia i es reuneixen almenys un cop a l’any i s’aixeca acta dels acords presos en aquestes sessions.

El Consell de Comú, a proposta de la Junta de Govern, adoptarà els mecanismes de seguiment de les opinions expressades pels infants i adolescents amb la finalitat de poder identificar els seus problemes, les seves expectatives tan pel que fa al seu benestar subjectiu com quant a l’interès públic.

Disposició final primera. Aplicació i modificació

La Junta de Govern ha d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació d’aquesta Ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal així com també la formulació i adopció de propostes de modificació de la mateixa.

Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta Ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars d’àmbit comunal entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

La Massana, 21 de setembre del 2023

P.O. del Comú
La secretària general
Mònica Rogé Pujal

Vist-i-plau
La cònsol major
Olga Molné Soldevila